مقالات علمی

پیگمنت قرمز 48:1

آشنایی با پیگمنت قرمز ۴۸:۱

پیگمنت قرمز ۴۸:۱ در میان پیگمنت های تجاری که امروزه مورداستفاده قرار می‌گیرند، پیگمنت های lake ( پیگمنت هایی با ساختاری نمک فلز نامحلول) جزو پیگمنت های

ادامه ی مطلب »